motorove-cluny.cz
motorove clunycz

Přejít na: Obsah | Hlavní menu | Rozcestník | Patička

Doklady plavidel

Evidence plavidel - Plavební rejstřík České republiky

Podle zákona o vnitrozemské plavbě podléhají evidenci plavidla, jejichž provozovatelem je osoba s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území České republiky. Evidenci nepodléhá pouze malé plavidlo o celkové hmotnosti včetně povoleného zatížení do 1000 kg, s výkonem pohonného zařízení do 4 kW a plochou plachet do 12 m2, plovoucí zařízení do celkové hmotnosti 10 000 kg, pokud žádný z jeho rozměrů nepřesahuje 10 m, a plovoucí těleso, k jehož provozování je však třeba povolení Státní plavební správy. Evidenci v plavebním rejstříku České republiky také nepodléhá plavidlo zapsané v plavebním rejstříku cizího státu. Evidence plavidel se provádí zápisem do plavebního rejstříku.

Plavební rejstřík je veřejně přístupný seznam. Do části plavebního rejstříku vedené místně příslušnou pobočkou Státní plavební správy je možno nahlédnout v úředních hodinách. Je rovněž možno požádat o výpis z plavebního rejstříku.

 

Lodní osvědčení, osvědčení plovoucího zařízení, lodní osvědčení malého plavidla a zapsání do plavebního rejstříku České republiky

Pracovníci oddělení plavidel rozhodují o způsobilosti evidenci podléhajících plavidel na základě podmínek stanovených vyhláškou 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách. Pro některé druhy plavidel, uvedené ve zmíněné vyhlášce, je předepsána tzv. klasifikace, což je odborný technický posudek provedený klasifikační organizací uznanou Ministerstvem dopravy a spojů.
Součástí vedení evidence plavidel je i zápis změny vlastníka plavidla.

 

Mezinárodní osvědčení pro rekreační plavidlo

Mezinárodní osvědčení pro rekreační plavidlo se vydává pro malá plavidla určená k rekreaci pro plavbu mimo území České republiky.

 

Cejchovní průkaz

Cejchování podléhají všechna plavidla podle § 2 odst. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, jejichž největší přípustný výtlak přesahuje 100 m3, s výjimkou malých plavidel, plovoucích zařízení a plovoucích těles.

 

Podmínky schválení technické dokumentace pro stavbu malého plavidla

Před započetím stavby malého plavidla je třeba požádat Státní plavební správu o schválení technické dokumentace a povolení stavby. O schválení technické dokumentace je rovněž možno požádat při stavbě plovoucího zařízení.

 

Podmínky schválení typu plavidla

Při opakované stavbě plavidla téhož typu je pro výrobce nebo dovozce výhodné požádat o schválení typu.

 

Termíny technických prohlídek

Termíny technických prohlídek Státní plavební správa nezveřejňuje. Termín a místo technické prohlídky je provozovateli plavidla sdělován písemně s ohledem na konec platnosti lodního dokladu. U nově evidovaných plavidel je možné přistavit plavidlo k technické prohlídce v úředních dnech v místě příslušné pobočky nebo si technickou prohlídku plavidla sjednat telefonicky. Obdobně lze postupovat i v jiných mimořádných případech. U plavidel podléhajících klasifikaci si technickou klasifikační prohlídku musí provozovatel plavidla dohodnout s klasifikační organizací.

Podle vyhlášky MD 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, je třeba průkaz způsobilosti k vedení:

  • lodí s vlastním strojním pohonem i bez něho
  • malých plavidel
    • s vlastním strojním pohonem nad 4 kW nebo
    • celkovou plochou plachet nad 12 m2 nebo
    • celkovou hmotností nad 1000 kg
  • plovoucích strojů.

Je-li na plavidle předepsána vícečlenná posádka, musí mít členové posádky průkaz způsobilosti. U malého plavidla může být členem předepsané posádky i osoba, která nemá průkaz způsobilosti, je však starší 15 let.


Zkoušky pomocí počítačů

Od ledna 2007 provádí Státní plavební správa zkoušky k získání plavebních dokladů osob (průkazy způsobilosti, osvědčení) pomocí počítače. Na těchto stránkách si můžete předem ověřit, jak bude zkouška později u Státní plavební správy probíhat.Jak postupovat? Zvolte požadovanou způsobilost pro Vámi zvolený průkaz, na obrazovce se Vám objeví text, na němž si při zkoušce zkontrolujete své osobní údaje (zde jsou jen ukázkové), dále postupujte podle pokynů na obrazovce a přečtěte si poučení. V dalším kroku můžete spustit buď zkoušku nanečisto (při ní máte v časovém limitu 5 minut možnost seznámit se s ovládáním zkouškové aplikace) nebo zkoušku skutečnou (v časovém limitu odpovídajícím zvolené způsobilosti můžete odpovídat na otázky, které Vám vygeneroval počítač).

Pokud jste zvolili u průkazu vůdce malého plavidla několik způsobilostí na sebe navazujících (např. M 100 a S80 a C), musíte vždy vyhovět v předchozí způsobilosti, abyste mohli pokračovat dále. Máte však také možnost postupně zvolit způsobilosti jednotlivě.

Při práci s touto ukázkovou zkouškou postupujte vždy podle pokynů na obrazovce a počítejte s časovou prodlevou mezi zobrazením jednotlivých kroků. Buďte proto trpěliví, test se po určité době objeví.

Vyzkoušejte si zde.